A kipufogoalkatreszek.com oldalon elérhető nyereményjáték részvételi feltételei

A részvételi feltétételek Katona Attila egyéni Vállalkozó (Székhely: 1173. Budapest Bélavár u. 28.) a továbbiakban: „Szervező” által szervezett nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait tartalmazza.

A Játékos a részvétellel elfogadja a részvételi feltételeket és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket.

1.      A Nyereményjátékra vonatkozó főbb információk

1.1. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték folyamatos, minden hónap vásárlói között sor kerül sorsolásra.

1.2. A Nyereményjáték szervezőjének adatai

Cím:                                    1173. Budapest Bélavár u. 28.

E-mail cím:                        attila@eastcar.hu

Telefonszám:                    +36204275132, +36-23-428-137, +36-1-253-6131, +36-20-961-8579, +36-20-946-0548 

  • A Nyereményjátékban részt vevő személyek köre

A Nyereményjátékban bármely, a webáruházban rendelést leadó személy automatikusan részt vesz.

Minden rendelés részt vesz a játékban, így ugyanazon vásárló, ha többször rendel, több rendelés számmal vesz részt a sorsoláson.

2.      Kizárás a Nyereményjátékból

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezőnél dolgozó munkatársak, valamint a Nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és a 18. éven aluli személyek.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében (nem életkorából kifolyólag) korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

2.1. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos vásároljon a www.kipufogoalkatreszek.com oldalán.

Nagyon egyszerűen: válaszd ki az(oka)t az alkatrész(eke)t, amely(ek)re szükséged van, tedd a kosárba, fejezd be a megrendelést. A Játékosok megsokszorozhatják a nyerési esélyeiket, ha több rendelést adnak le a webáruházban.

  • A nyeremény

A Nyereményjáték során az adott hónap szerencsés nyertese az általa leadott rendelés értékével megegyező vásárlási utalványt kap, amelyet a webáruházban felhasználhat vásárlásra.

Az utalványt elektronikus formában adja át a nyertesnek a Szervező.

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak.

  1. A nyertes kiválasztása

Az adott hónap nyertesének sorsolására a következő hónap 5. napjáig kerül sor. A leadott rendelésekhez tartozó rendelésszámok feltöltésre kerülnek egy online sorsoló rendszerbe (https://www.random.org/lists/), ahol egy tanú jelenlétében, kerül sor a nyertes véletlenszerű kiválasztására. A kiválasztásról jegyzőkönyv készül.

A Szervező a sorsolás eredményéről a nyertest e-mailben és telefonon is értesíti a rendelése  során megadott e-mail címén, telefonszámán.

Emellett a Szervező a nyertes nevét és a rendelésszámot, saját weboldalán közzé teszi.

A Szervező maximum két alkalommal próbálja meg felvenni a kapcsolatot a nyertesekkel emailben, telefonon. Ha a nyertes az értesítés ellenére sem válaszol, illetve saját maga nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a Nyereményjáték lezárulását követő 2 hétben, akkor azt a Szervező annak tekinti, hogy a nyertes lemondott nyereményéről.

  1. Nyereményadó

A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) a nyerteseket terhelik.

  1. Egyéb rendelkezések

A Nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el a Nyereményjátékban való részvétel során.

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért.

A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről e-mailben tájékoztatják a Játékosokat.

A Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Szervező jelen szabályzatot a www.autoalkatreszekwebaruhaz.hu/nyereményjáték honlapon teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi a honlapon, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon, illetve elküldi a Játékosoknak e-mailben.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal és online felületek rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap, online felületek nem vagy korlátozottan használhatók, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, a postai (futárszolgálati) szolgáltatásokért vagy harmadik személyek tevékenységéért.

A Szervező minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Nyereményjátékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Nyereményjátékban való részvétel során a különböző rendszereket.

A Szervező reklámokban hirdetheti jelen Nyereményjátékot. A Nyereményjátékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Jelen játékszabályzat a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.

2021.02.01